John (4/21)  

1. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan"
2. (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci),
3. opustil Judsko a vrátil se do Galileje.
4. Musel však projít Samařím.
5. Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi.
6. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne.
7. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít."
8. (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.)
9. Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.)
10. Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu."
11. "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu?
12. Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek."
13. "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš.
14. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu."
15. "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, "ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat."
16. "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl jí Ježíš.
17. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl jí Ježíš.
18. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu."
19. "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena.
20. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě."
21. "Ženo," řekl jí Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě.
22. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů.
23. Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali.
24. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."
25. Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). "Až přijde, vysvětlí nám všechno."
26. "To jsem já," řekl jí Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!"
27. Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co jí chceš?" anebo: "Proč s ní mluvíš?"
28. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem:
29. "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?"
30. Vyšli tedy z města a šli k němu.
31. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!"
32. On jim však řekl: "Mě sytí pokrm, který vy neznáte."
33. Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?"
34. "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo.
35. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni!
36. Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec.
37. V tom je pravdivé to rčení, že ‚jeden rozsívá a jiný žne'.
38. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce."
39. Díky slovům té ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili.
40. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny
41. a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.
42. Té ženě pak řekli: "Už nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa."
43. Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje.
44. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě.
45. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal.
46. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný.
47. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral.
48. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš.
49. "Pane, pojď, než mé dítě umře!" naléhal královský úředník.
50. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.
51. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!"
52. Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni."
53. Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům.
54. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak.

  John (4/21)