John (21/21)    

1. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto:
2. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu.
3. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili.
4. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on).
5. "Nemáte něco k jídlu, hoši?" zavolal na ně. "Nemáme," odpověděli.
6. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb.
7. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody.
8. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami.
9. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb.
10. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili."
11. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla.
12. "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán.
13. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu.
14. Tak se Ježíš už potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům.
15. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ mě více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas mé beránky."
16. Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ mě?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že tě mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o mé ovce."
17. Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš mě rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš mě rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas mé ovce.
18. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš."
19. (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj mě."
20. Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo tě zradí?")
21. Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?"
22. Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mě následuj."
23. Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?"
24. To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.
25. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět.

  John (21/21)