John (20/21)  

1. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu,
2. běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!"
3. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu.
4. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první.
5. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel.
6. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna.
7. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť.
8. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil.
9. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.)
10. A tak se ti učedníci vrátili zpět.
11. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu
12. a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou.
13. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se jí. "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla.
14. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on).
15. "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se jí Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést."
16. "Marie!" řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli").
17. "Nedrž mě," řekl jí Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'"
18. Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl.
19. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám."
20. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána.
21. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako mě poslal Otec, i já posílám vás."
22. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.
23. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy."
24. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl.
25. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím."
26. O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám."
27. Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit."
28. "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš.
29. "Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."
30. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány.
31. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.

  John (20/21)