John (18/21)  

1. Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do té se svými učedníky vešel.
2. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel.
3. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi.
4. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?"
5. "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem já," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi).
6. Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem já," ucouvli a padli k zemi.
7. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali.
8. "Už jsem vám řekl, že to jsem já," odpověděl Ježíš. "Když hledáte mě, nechte ostatní odejít."
9. (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.")
10. Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus.
11. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?"
12. Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali.
13. Přivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.
14. (To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.)
15. Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvora.
16. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř.
17. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl.
18. Protože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s nimi.
19. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení.
20. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají.
21. Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, kdo mě slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal."
22. Když to řekl, jeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?"
23. "Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč mě biješ?"
24. Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi Kaifášovi.
25. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel Petr.
26. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem tě s ním neviděl tam v zahradě?"
27. Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout.
28. Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka,
29. a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se.
30. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě," odpověděli.
31. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení.
32. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí má zemřít.)
33. Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho.
34. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?"
35. "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi tě vydali. Co jsi udělal?"
36. "Mé království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud."
37. "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá."
38. "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle mě je nevinný," řekl jim.
39. "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?"
40. Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.)

  John (18/21)