John (17/21)  

1. Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.
2. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život.
3. A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
4. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal.
5. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.
6. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo
7. a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe.
8. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
9. Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji.
10. Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich.
11. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.
12. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.
13. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá.
14. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu.
15. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
16. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu.
17. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.
18. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je.
19. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou.
20. Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo.
21. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal.
22. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
23. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
24. Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa.
25. Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Tihle poznali, že jsi mě poslal,
26. a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich."

  John (17/21)