John (16/21)  

1. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést.
2. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu.
3. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani mě.
4. Předpověděl jsem vám to, abyste si v té době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi."
5. "Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?'
6. Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek.
7. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.
8. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
9. Hřích, že nevěří ve mne;
10. spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte;
11. a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
13. Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí.
14. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě.
15. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.
16. Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě znovu spatříte."
17. Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.'
18. Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví."
19. Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte'?
20. Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost.
21. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk.
22. I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme.
23. V ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá.
24. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
25. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně.
26. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás.
27. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.
28. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci."
29. Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně!
30. Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se tě někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha."
31. "Teď věříte?" opáčil Ježíš.
32. "Hle, přichází chvíle, a už přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte mě samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec.
33. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět."

  John (16/21)