John (15/21)  

1. "Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař.
2. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce.
3. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil.
4. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.
5. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.
6. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří.
7. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.
8. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.
9. Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
10. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
11. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
12. Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
14. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
15. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
16. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.
17. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé."
18. "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.
20. Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše.
21. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.
22. Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu.
23. Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.
24. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak mě, tak mého Otce.
25. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.'
26. Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.
27. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou.

  John (15/21)