John (14/21)  

1. "Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.
3. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
4. Víte, kam jdu, a cestu znáte."
5. "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?"
6. "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!"
8. "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."
9. "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'?
10. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky.
11. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.
12. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci.
13. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
14. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám."
15. "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.
16. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky,
17. totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.
18. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.
19. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy.
20. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.
21. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat."
22. Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?"
23. Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.
24. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.
25. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás.
26. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
27. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
28. Slyšeli jste mě říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já.
29. Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.
30. Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic,
31. ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud."

  John (14/21)