John (1/21)  

1. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
2. To bylo na počátku u Boha.
3. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.
4. V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
5. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
6. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan.
7. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj.
8. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví.
9. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:
10. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
11. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
12. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
14. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
15. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já."
16. Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost.
17. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.
18. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.
19. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?"
20. Neodmítl jim přímou odpověď. "Já nejsem Mesiáš," prohlásil.
21. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."
22. Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?"
23. Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsem ‚hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'"
24. Ti vyslanci patřili k farizeům.
25. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?"
26. "Já křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte.
27. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu."
28. Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.
29. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!
30. To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já.
31. Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli."
32. Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm.
33. Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.'
34. Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn."
35. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků.
36. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!"
37. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem.
38. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?"
39. "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne.
40. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
41. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus)
42. a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr).
43. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou."
44. (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.)
45. Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!"
46. "Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip.
47. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!"
48. "Odkud mě znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem tě pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než tě Filip zavolal."
49. "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!"
50. Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci."
51. A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka."

      John (1/21)