Joel (3/3)    

1. Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění.
2. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech.
3. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým.
4. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.
5. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin. <V 4:1> Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, <V 4:2> shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a mé dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji zemi <V 4:3> a losovali o můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. <V 4:4> Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím! <V 4:5> Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. <V 4:6> Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. <V 4:7> Hle, já je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. <V 4:8> Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. <V 4:9> Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! <V 4:10> Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch ať řekne: "Jsem udatný!" <V 4:11> Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! <V 4:12> Jen ať se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. <V 4:13> Uchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis už je plný, káď už přetéká; jejich hanebnost je veliká! <V 4:14> Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku! <V 4:15> Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. <V 4:16> Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. <V 4:17> A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou už do něj cizáci. <V 4:18> V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. <V 4:19> Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi. <V 4:20> Juda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení. <V 4:21> Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin!
6. - - -
7. - - -
8. - - -
9. - - -
10. - - -
11. - - -
12. - - -
13. - - -
14. - - -
15. - - -
16. - - -
17. - - -
18. - - -
19. - - -
20. - - -
21. - - -

  Joel (3/3)