Joel (1/3)  

1. Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův.
2. Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců?
3. Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm, kdo vystřídají je:
4. Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, larvy sežraly, a co zbylo po larvách, sežraly ponravy.
5. Proberte se, opilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen.
6. Do mé země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky.
7. Mou vinnou révu zpustošil a oklestil mé fíkoví; zbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévky.
8. Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha!
9. Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do truchlení.
10. Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází.
11. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli!
12. Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí.
13. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba.
14. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu!
15. Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se!
16. Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí.
17. Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí.
18. I dobytek už naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená.
19. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem.
20. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň!

      Joel (1/3)