Job (40/42)  

1. Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi:
2. "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, ať na to odpoví!"
3. Job na to Hospodinu řekl:
4. "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa.
5. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat."
6. Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z vichru:
7. "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se tě ptát a ty mě poučíš:
8. Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš mě odsoudit, abys byl bez viny?
9. Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným?
10. Zkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné nádhery!
11. Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž je.
12. Pohleď na všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na místě.
13. Naráz je pohřbi do země, ať mají tváře v hrobě zastřené!
14. Já sám pak budu chválit tě - vždyť tě zachraňuje vlastní pravice!
15. Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče.
16. Jen se podívej, jakou má sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše!
17. Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené.
18. Kosti má jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné.
19. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel!
20. Hory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř.
21. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se.
22. Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrbami je obklopen.
23. Když řeka vzedme se, on se nelekne, má klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne.
24. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder? <V 40:25> Vytáhneš leviatana udicí, stáhneš mu jazyk provazy? <V 40:26> Provlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem čelisti? <V 40:27> Bude tě zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotit? <V 40:28> Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? <V 40:29> Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní? <V 40:30> Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? <V 40:31> Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? <V 40:32> Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a už to nezkusíš!

  Job (40/42)