Job (36/42)  

1. A Elihu pokračoval dál:
2. "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct.
3. Z veliké dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím.
4. Má slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí.
5. Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný.
6. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým.
7. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil až navěky.
8. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni,
9. tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak zpyšněli.
10. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit.
11. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti.
12. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostí.
13. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy.
14. Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky.
15. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením.
16. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému jídlem nejlepším.
17. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a spravedlnost se tě zmocňují!
18. Pozor, ať se nedáš zlákat hojností, ať tě nesvádějí veliké úplatky.
19. Myslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti, ať už se snažíš sebevíc?
20. Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst.
21. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání!
22. Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný?
23. Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'?
24. Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi.
25. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí.
26. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst!
27. On z moře vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely,
28. aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnosti.
29. Což někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí?
30. Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny!
31. Takovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti.
32. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl.
33. Vypovídá o něm jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví!

  Job (36/42)