Job (11/42)  

1. Sofar Naámský mu na to řekl:
2. "Má ta spousta slov zůstat bez odpovědi? Má se dát za pravdu mluvkovi?
3. Myslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání?
4. Říkal jsi Bohu: ‚Mé přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.'
5. Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do rozpravy!
6. Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh tě trestá míň, než bys zasloužil!
7. Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit?
8. Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš?
9. Delší než země, širší než moře!
10. Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání?
11. Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout?
12. ‚Rozum dostane hlava dubová, až divoká oslice zplodí člověka!'
13. Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně,
14. zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví,
15. tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy.
16. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti.
17. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání.
18. Buď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš.
19. Budeš spát a nikdo nevyruší tě, o tvou přízeň se budou mnozí ucházet.
20. Oči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši vypustí."

  Job (11/42)