Jeremiah (47/52)  

1. Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin:
2. "Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na ní, města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik
3. před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable,
4. neboť už přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova Kréta.
5. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete drásat smutkem?
6. ‚Ach, meči Hospodinův, kdy už spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!'
7. Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!"

  Jeremiah (47/52)