Jeremiah (45/52)  

1. Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval.
2. "Toto ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele.
3. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.'
4. Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi!
5. A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ."

  Jeremiah (45/52)