Jeremiah (43/52)  

1. Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi poslal.
2. Azariáš, syn Hošajášův, Jochanan, syn Kareachův, a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh, tě neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.'
3. To tě proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!"
4. A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi.
5. Jochanan, syn Kareachův, pak s ostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v judské zemi,
6. i všechny ty, které velitel gardistů Nebuzardan ponechal s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanova - muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova.
7. Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli až do Dafné.
8. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo:
9. "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné.
10. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj baldachýn.
11. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo má jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč.
12. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere egyptskou zem dočista, jako když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde.
13. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí."

  Jeremiah (43/52)