Jeremiah (40/52)  

1. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan propustil z Rámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu.
2. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím
3. a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste ho.
4. Teď ale pohleď - dnes tě propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné.
5. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil.
6. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi.
7. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova, zemským správcem a že mu svěřil muže, ženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do Babylonu,
8. přišli za Gedaliášem do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, Jochanan a Jonatan, synové Kareachovi, Serajáš, syn Tanchumetův, synové Efaje Netofského a Jaazaniáš, syn Maachatského - ti všichni i se svými muži.
9. Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře.
10. Hle, já zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte."
11. Také všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu i ve všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova.
12. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce.
13. Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy
14. a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela, syna Netaniášova, aby tě zabil?" Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim nevěřil.
15. Jochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: "Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchli a pozůstatek Judy by byl zničen."
16. Gedaliáš, syn Achikamův, ale Jochananovi, synu Kareachovu, odpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež."

  Jeremiah (40/52)