Jeremiah (37/52)  

1. Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova.
2. Ani on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše.
3. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu."
4. (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn.
5. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.)
6. Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo:
7. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta.
8. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí.
9. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prý ‚Babyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou!
10. I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město vypálili!"
11. Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma,
12. chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví.
13. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k Babyloňanům!" obořil se na něj.
14. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl ho k hodnostářům.
15. Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení.
16. Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho dní.
17. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!"
18. Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste mě dali do vězení?
19. A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'?
20. Teď mě však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně tě žádám o slitování: Neposílej mě zpátky do domu písaře Jonatana, ať tam neumřu."
21. Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří.

  Jeremiah (37/52)