Jeremiah (25/52)  

1. Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara).
2. Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl:
3. "Je to už třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, až dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali.
4. Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali.
5. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, ať můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků až navěky.
6. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte mě svými výtvory, ať na vás nedopustím neštěstí!'
7. Vy jste mě ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme mě popouzeli svými výtvory.
8. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova,
9. hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.
10. Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky.
11. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi.
12. Až se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky.
13. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o ní vyřkl, všechno, co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech.
14. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali.'"
15. Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z mé ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž tě posílám.
16. Až se napijí, budou se potácet a blouznit kvůli meči, který na ně sesílám."
17. Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž mě Hospodin poslal:
18. Jeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu už dnes);
19. faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho lidem
20. a všemi přimíšenými cizinci; všechny krále země Úc; všechny krále filištínské země, Aškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo zbyli v Ašdodu;
21. Edom, Moáb i Amonce;
22. všechny krále Týru a Sidonu; krále zámořských břehů;
23. Dedana, Temu a Búze; všechny, kteří si vyholují skráně;
24. všechny krále Arábie; všechny krále směsice národů žijících na poušti;
25. všechny krále Zimri; všechny krále Elamu; všechny krále Médie;
26. všechny krále severu, blízké i vzdálené, jednoho po druhém - všechna království země, co jich je na světě. A po nich se napije král Šešak!
27. "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se, pozvracejte se a padněte, že už nevstanete, protože na vás sesílám meč!'
28. A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít!
29. Hle, na město, jež nese mé jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země už svolávám meč, praví Hospodin zástupů.'
30. Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí na zemi.
31. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy; soudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.'
32. Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'"
33. Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani nepohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemi.
34. Kvílejte, pastýři, naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani.
35. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku.
36. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny!
37. Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu.
38. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu!

  Jeremiah (25/52)