Jeremiah (18/52)  

1. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina:
2. "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova."
3. Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu.
4. Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z ní jinou nádobu, která by se mu líbila.
5. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo:
6. "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele.
7. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím;
8. pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i já upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim.
9. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím;
10. pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou mě poslouchat, pak i já upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat.
11. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.'
12. Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'"
13. A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc!
14. Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami chladné bystřiny?
15. Můj lid však na mě zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenou.
16. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad ní bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese.
17. Jakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář."
18. Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!"
19. Všimni si mě, Hospodine, slyš hlas mých odpůrců!
20. To se má odplácet dobro zlem, že na mě kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se za ně, abych od nich odvracel tvůj hněv.
21. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! Ať jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži ať propadnou smrti, jejich mladíci ať padnou mečem v boji!
22. Z jejich domů ať se nářek ozývá, až na ně náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby mě lapili, mé nohy chtěli chytit do pasti.
23. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby mě zabili. Neodpouštěj jim jejich viny, nepřehlížej jejich hřích! Jen ať se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim!

  Jeremiah (18/52)