Jeremiah (1/52)  

1. Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín.
2. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo
3. a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a až do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci.
4. Dostal jsem slovo Hospodinovo:
5. "Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem."
6. "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!"
7. "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli tě pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu.
8. Neboj se jich - vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin."
9. Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.
10. Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel."
11. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem.
12. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť já bdím nad svým slovem, abych je vykonal."
13. Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu."
14. "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin.
15. "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města.
16. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli.
17. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo tě před nimi zděsím.
18. Hle, dnes jsem tě učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu.
19. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě - vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin."

      Jeremiah (1/52)