James (5/5)    

1. A teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají.
2. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli,
3. vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny!
4. Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů!
5. Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!
6. Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil.
7. Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť.
8. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.
9. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích!
10. Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu.
11. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný."
12. Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale ať vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni.
13. Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály.
14. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.
15. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.
16. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
17. Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku.
18. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.
19. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět.
20. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.

  James (5/5)