Isaiah (60/66)  

1. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
2. Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví.
3. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání.
4. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí.
5. Až to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří.
6. Stáda velbloudů tě zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efy, přijdou i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali.
7. Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím.
8. Kdo se to slétají jako oblaky, jako holubi k svému hnízdišti?
9. Na mě zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž tě oslaví.
10. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji.
11. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu.
12. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou.
13. Sláva Libanonu k tobě zamíří, cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil.
14. Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou pokloní a budou tě nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelského.
15. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou byla, všem pokolením budeš radostí.
16. Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že já Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel.
17. Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva přinesu ti bronz a místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost.
18. Ve tvé zemi už nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála.
19. Slunce už ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě!
20. Tvé slunce už nikdy nezapadne, neubude už z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého truchlení skončí se.
21. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím.
22. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. Já jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním.

  Isaiah (60/66)