Isaiah (56/66)  

1. Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť má spása už je blízko, má spravedlnost zjeví se!
2. Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla.
3. Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu." Ať také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu."
4. Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají mé soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se mé smlouvy,
5. dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí.
6. Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy -
7. ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.
8. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo už byli shromážděni.
9. Všechna polní i lesní zvířata, pojďte žrát!
10. Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují.
11. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk.
12. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!"

  Isaiah (56/66)