Isaiah (42/66)  

1. Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit.
2. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích.
3. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí.
4. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení!
5. Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ní, jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím:
6. Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním,
7. abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě.
8. Já jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!
9. Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím.
10. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé!
11. Ať poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely ať jásají, z vrcholků hor ať křičí radostí!
12. Hospodinu ať vzdají čest, ať ho chválí na ostrovech.
13. Hospodin vyrazí jako bojovník, jako hrdina se rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří:
14. Už příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu!
15. Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším.
16. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro ně toto vše a neopustím je.
17. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni.
18. Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte, ať vidíte!
19. Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož jsem vykoupil - slepý jako Hospodinův služebník?
20. Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš!
21. Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit.
22. Toto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsou v děrách spoutaní, všichni uvěznění v žalářích. Stali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!"
23. Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal!
24. Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení,
25. a tak na ně vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozuměli; hořeli, ale k srdci si to nevzali.

  Isaiah (42/66)