Isaiah (40/66)  

1. Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh.
2. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích.
3. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu!
4. Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a výšina ať poklesnou; co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, pahorkatina ať je planinou.
5. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila."
6. Hlas říká: "Volej!" A já se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ.
7. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva.
8. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
9. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!"
10. Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází.
11. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky.
12. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky?
13. Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil?
14. S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti?
15. Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach.
16. Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by nestačila jeho zvířena.
17. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň!
18. Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá?
19. Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými ze stříbra?
20. Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, ať postaví modlu, co se nehýbá?
21. Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země nerozumíte?
22. On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení.
23. On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní.
24. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na ně zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice.
25. Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná?
26. Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná!
27. Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: "Má cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"?
28. Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná!
29. On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
30. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají,
31. kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.

  Isaiah (40/66)