Isaiah (39/66)  

1. V té době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení.
2. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal.
3. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, až z Babylonu," odpověděl Ezechiáš.
4. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal."
5. Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů:
6. Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin.
7. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!"
8. "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí."

  Isaiah (39/66)