Isaiah (38/66)  

1. V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."
2. Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu:
3. "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal.
4. Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo:
5. "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života.
6. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit.
7. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil:
8. Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů.
9. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci:
10. Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí!
11. Říkal jsem si: Hospodina už nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě.
12. Už je strženo mé obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls mě od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ!
13. Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ!
14. Kvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí!
15. Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti.
16. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi mě uzdravil a oživil!
17. Hle, ta má hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, všechny mé hříchy zahodil jsi pryč.
18. Není to hrob, kdo tě velebí, ani smrt tě chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti.
19. Živý, jen živý tě může velebit tak jako já v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti.
20. Hospodin je připraven k mé záchraně - zpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově!
21. (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven."
22. Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?")

  Isaiah (38/66)