Isaiah (35/66)  

1. Ať se raduje poušť a suchopár, s jásotem ať kvete pustina! Jak z růže květ
2. ať rozkvete, ať rozezní se jásotem! Bude jí dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská - ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera!
3. Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena.
4. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!"
5. Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou,
6. chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky,
7. kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinou, rákosím.
8. Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na té cestě nezbloudí.
9. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo budou vykoupeni;
10. Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

  Isaiah (35/66)