Isaiah (33/66)  

1. Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen! Až dokonáš zhoubu, budeš zahuben, až dovršíš zradu, budeš vyzrazen.
2. Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou.
3. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou.
4. Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky, lidé se na ni vyrojí jako kobylky.
5. Hospodin je vznešený - bydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion naplní.
6. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím!
7. Hle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír.
8. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena, svědci v opovržení, člověka si nikdo neváží.
9. Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal.
10. Teď povstanu, praví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším!
11. Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv.
12. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne.
13. Slyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám!
14. Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?"
15. Ten, kdo žije poctivě a mluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání a uhýbá před úplatky, kdo nechce poslouchat vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstí.
16. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude.
17. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli.
18. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?"
19. Nikdy už neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit.
20. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří. Nikdy už se nevytrhnou jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jediný.
21. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby.
22. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spasitel!
23. Ochable visí tvoje lanoví, stožár se viklá, plachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní!
24. Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.

  Isaiah (33/66)