Isaiah (32/66)  

1. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá!
2. Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé.
3. Oči vidoucích už nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné.
4. Srdce ustrašených nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví.
5. Hlupák už nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat ctihodný.
6. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým.
7. Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí.
8. Šlechetný má však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí.
9. Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte mě! Vy dcery, jež si v klidu žijete, mé řeči ucho nakloňte!
10. Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde.
11. Vy bezstarostné, třeste se, vy sebejisté, chvějte se! Vysvlečte se a obnažte, pytlem zahalte se na bedrech!
12. Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi,
13. nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření!
14. Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka.
15. Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat.
16. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad.
17. Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí až navěky.
18. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí.
19. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí,
20. blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu!

  Isaiah (32/66)