Isaiah (30/66)  

1. Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích.
2. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na mé výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit.
3. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby!
4. Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu,
5. tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu.
6. Ortel o zvířatech v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci,
7. Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda".
8. Nyní jdi, vyryj to pro ně do tabulky, zaznamenej to do knihy, ať je to pro budoucí dnyvěčným svědectvím:
9. Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo učení.
10. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži!
11. Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!"
12. Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na které jste se spolehli,
13. proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik.
14. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny.
15. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli.
16. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět budem na rychlých vranících!" Nuže, budou vás rychle pronásledovat.
17. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete, až nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci.
18. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává!
19. Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více už plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne tě svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví.
20. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš!
21. Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ní."
22. Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!"
23. On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm, který země urodí, bude vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách.
24. Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící šťavnatou, čechranou vidlemi a lopatou.
25. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti.
26. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil.
27. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý,
28. jeho dech jako řeka v povodni, která až k bradě vystoupí - přichází přesít národy sítem marnosti, sevřít jim čelisti uzdou bloudění.
29. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele.
30. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a kroupami.
31. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít.
32. Ke každému úderu metly, který jí Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery - pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí.
33. Už dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech!

  Isaiah (30/66)