Isaiah (28/66)  

1. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi!
2. Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí!
3. Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy.
4. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky!
5. V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou.
6. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce.
7. Tihle jsou ale vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: kněz i prorok jsou pivem zmámení, vínem zmatení, potácejí se pivem opilí, blouzní, když mají vidění, když mají soudit, blábolí.
8. Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady!
9. "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným mrňousům, právě odstaveným od prsů?
10. Prý: To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!"
11. Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem.
12. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli,
13. a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen ať si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou.
14. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid!
15. Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě."
16. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se.
17. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí.
18. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. Až se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná.
19. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství.
20. Postel bude krátká, nepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká, nepůjde se zachumlat.
21. Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol.
22. A proto přestaňte se svou drzostí, ať vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi.
23. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám!
24. Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své?
25. Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr, nerozhazuje kmín? Copak do těch brázd neseje pšenici, ječmen do řádků a špaldu na kraji?
26. Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal.
27. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín.
28. Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se přes ně přejíždí, koně je ale nedrtí.
29. Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!

  Isaiah (28/66)