Isaiah (25/66)  

1. Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
2. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky!
3. Proto ať ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ať tě ctí,
4. neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním před výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi
5. a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň ukrutných!
6. Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným.
7. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy -
8. samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin.
9. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!"
10. Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje.
11. Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem.
12. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi!

  Isaiah (25/66)