Isaiah (22/66)  

1. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy,
2. město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli.
3. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli.
4. A proto říkám: "Nechte mě, abych se hořce vyplakal. Utěšit se mě nesnažte - můj lid stihla záhuba!"
5. Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horami.
6. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít!
7. Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních -
8. Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce.
9. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce.
10. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby,
11. a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval!
12. Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!"
13. A hle - radost a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!"
14. Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn až do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů.
15. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi:
16. Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skále.
17. Jen se, ty hrdino, podívej, jak tě Hospodin pevně popadne, jak prudce s tebou zatřese!
18. Zavine tě do klubíčka jako míč, zakutálí tě do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu!
19. Z tvého postavení tě vyženu, budeš zbaven svého úřadu!
20. V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova,
21. obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova.
22. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.
23. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu.
24. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků až po džbány.
25. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin.

  Isaiah (22/66)