Isaiah (21/66)  

1. Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé.
2. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním.
3. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by mě zachvátily porodní bolesti. Skličuje mě to, co slyším, to, co vidím, mě děsí!
4. Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení!
5. Plné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války!
6. Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ať ohlásí, co uvidí!
7. Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - ať je sleduje pozorně, velmi pozorně!"
8. A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce.
9. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!"
10. Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele.
11. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?"
12. A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!"
13. Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině,
14. žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem!
15. Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem!
16. Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne
17. a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele.

  Isaiah (21/66)