Isaiah (20/66)  

1. V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl,
2. v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý.
3. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši,
4. právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce - nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta.
5. Ti, kdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí.
6. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'"

  Isaiah (20/66)