Isaiah (2/66)  

1. Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě:
2. V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy,
3. zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří.
4. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje.
5. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle!
6. Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského věštění - tleskají výplodům cizinců!
7. Jejich země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je plná koní a vozů bezpočtu.
8. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí.
9. Člověk je sražen, kdekdo se ponižuje - nepozvedej je!
10. Schovej se do skal, člověče, zahrab se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem!
11. Ponížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den.
12. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují a budou poníženi -
13. pro všechny ztepilé libanonské cedry, pro všechny statné bášanské duby,
14. pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny,
15. pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby,
16. pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby.
17. Ponížena bude hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin
18. a modly zcela vymizí.
19. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, až povstane, aby zděsil zem.
20. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění.
21. Tehdy se schová do skalních slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, až povstane, aby zděsil zem.
22. Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát?

  Isaiah (2/66)