Isaiah (19/66)  

1. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne.
2. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království.
3. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři,
4. já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů.
5. Voda se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší.
6. Z vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se ztenčí a vytratí. Zvadne všechna třtina i rákosí,
7. zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nic.
8. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdou o práci.
9. Česači lnu budou zoufalí a tkalci zblednou zděšením.
10. Výrobci látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi.
11. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?"
12. Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ať ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu!
13. Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid.
14. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích.
15. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem!
16. V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, až ji pozvedne proti nim.
17. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o ní se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil.
18. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat Sluneční město.
19. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic té země bude Hospodinův sloup.
20. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A až budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodil.
21. Hospodin se dá poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží.
22. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. Až se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví.
23. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřany budou uctívat Boha společně.
24. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa,
25. jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, mé dědictví!"

  Isaiah (19/66)