Isaiah (13/66)  

1. Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův:
2. Zvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na ně křikněte, rukou jim pokyňte, ať vtrhnou do bran vznešených.
3. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv.
4. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a shromážděné národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do války!
5. Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem!
6. Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se!
7. A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou.
8. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem.
9. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z ní hříšníky.
10. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit.
11. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných.
12. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník.
13. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv.
14. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země.
15. Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem.
16. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny.
17. Hle, já proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají.
18. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi.
19. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora!
20. Nebude se v něm už nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín, nezastaví se tam pastýři.
21. Budou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovami, zabydlí se v nich pštrosi, roztančí se tam běsi.
22. Ve věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází!

  Isaiah (13/66)