Hosea (8/14)  

1. Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli.
2. Ano, volají: "Bože náš, Izrael tě zná!"
3. Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník.
4. Dosazují si krále, ale beze mě; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě.
5. Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní?
6. To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třísky to tele v Samaří!
7. Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci.
8. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek.
9. Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence!
10. Prodávali se mezi pohany, já je teď ale shromáždím, aby už brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži.
11. Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k hřešení!
12. Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli!
13. Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta!
14. Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. Já ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne!

  Hosea (8/14)