Hosea (14/14)    

1. Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení
2. Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích.
3. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů.
4. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!"
5. Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí.
6. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu,
7. jeho koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová.
8. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako má víno z Libanonu.
9. Co je mi, Efraime, do model? Já tě vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. <V 14:10> Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají.

  Hosea (14/14)