Hosea (12/14)  

1. Efraim mě zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je.
2. Větrem se krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta.
3. Hospodin má žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí!
4. Už v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil.
5. Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil -
6. Hospodin je Bůh zástupů, má jméno Hospodin!
7. Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj.
8. Kramář má v ruce falešná závaží, miluje podvody.
9. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!"
10. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; pošlu tě bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš!
11. Já mluvím skrze proroky, já sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji.
12. Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných!
13. Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu.
14. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o něj pečoval. <V 12:15> Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí!

  Hosea (12/14)