Hosea (1/14)  

1. Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova.
2. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s ní mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka."
3. A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna.
4. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. Už brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncuji s izraelským královstvím.
5. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel."
6. Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej jí jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. Už se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát už jim neodpustím.
7. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha."
8. Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a porodila syna.
9. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a já nejsem váš Bůh."
10. - - -
11. - - -

      Hosea (1/14)