Hebrews (13/13)    

1. Bratrská láska ať zůstává.
2. Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly!
3. Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo.
4. Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.
5. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,"
6. takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?"
7. Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry.
8. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
9. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly.
10. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku.
11. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany.
12. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.
13. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu,
14. neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím.
15. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.
16. Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.
17. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné.
18. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat správně.
19. Velice vás tedy prosím o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit.
20. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí,
21. kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
22. Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce.
23. Vězte, že náš bratr Timoteus už je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním.
24. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie.
25. Milost s vámi všemi.

  Hebrews (13/13)