Hebrews (11/13)  

1. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
2. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání.
3. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.
4. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky ní byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky ní dosud mluví.
5. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence
6. a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
7. Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry.
8. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu.
9. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ní ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení.
10. Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.
11. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení.
12. A tak z jednoho už nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu.
13. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci.
14. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti.
15. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu.
16. Oni však toužili po lepší vlasti - po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město.
17. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna,
18. o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi."
19. Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal.
20. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí.
21. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se, opřen o svou hůl."
22. Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi.
23. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem.
24. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka.
25. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem.
26. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě.
27. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného.
28. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl.
29. Vírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině.
30. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní.
31. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými.
32. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích.
33. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům,
34. přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců.
35. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení.
36. Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení.
37. Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající, pronásledovaní a trpící.
38. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách.
39. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení,
40. neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás.

  Hebrews (11/13)