Hebrews (1/13)  

1. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky,
2. ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.
3. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
4. Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo.
5. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: "Já jemu budu otcem a on mi bude Synem."
6. A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!"
7. O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,"
8. ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
9. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé."
10. A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.
11. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.
12. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!"
13. A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"?
14. Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.

      Hebrews (1/13)