Genesis (9/50)  

1. Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem.
2. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou.
3. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.
4. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev.
5. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.
6. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.
7. Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží zem, takto se na ní rozmnožte!"
8. Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil:
9. "Hle, já uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem
10. i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy.
11. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi."
12. Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení:
13. Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
14. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,
15. připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a už nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo.
16. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi."
17. Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi."
18. Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána).
19. Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země.
20. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici.
21. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu.
22. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku.
23. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili.
24. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl,
25. řekl: "Zlořečený buď Kanaán; ať je pro své bratry otrokem všech otroků!"
26. Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit!
27. Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, ať bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!"
28. Po potopě žil Noe ještě 350 let.
29. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel.

  Genesis (9/50)