Genesis (7/50)  

1. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý.
2. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici.
3. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi.
4. Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země."
5. A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.
6. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let.
7. Kvůli té vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů.
8. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi,
9. vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh.
10. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou.
11. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely.
12. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
13. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy.
14. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci
15. přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru.
16. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.
17. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země.
18. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině.
19. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem.
20. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů.
21. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé.
22. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo.
23. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.
24. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní.

  Genesis (7/50)